Postcolonial Europe

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)Svenska (Sverige)Polish (Poland)Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)
BIBLIOGRAPHIES

Studia postkolonialne w Polsce (Wybrana bibliografia)

Print
Bibliography of Postcolonial Studies in Polish (without historical works)
Bibliografia nie obejmuje prac historycznych dotyczących kolonializmu.

Achebe, Chinua, „Krytyka kolonialistyczna", przeł. Krzysztof Majer. Litera­tura na Świecie, nr 1-2, 2008.
Appadurai, Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Zbigniew Pucek. Kraków: Universitas, 2005.
-, „O właściwe miejsce w hierarchii", przeł. Wojciech Dohnal, w: Amery­kańska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michała Buchowskie­go. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.
Appiach, Kwame Anthony, „Postmodernizm, postkolonializm. O różnicy w przedrostku", przeł. Dorota Kołodziejczyk. Literatura na Świecie,nr 1-2, 2008.
Bakuła, Bogusław, „Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki)". Teksty drugie, nr 6, 2006.
Barańska Katarzyna, Claudia Snochowska-Gonzales, „Wojna chamsko-pań­ska". Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Barker, Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. Agata Sadza. Kra­ków: UJ, 2005.
Béteille, André, „Rasa, klasa, płeć kulturowa", przeł. Antonina Bereza, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.
Bhabha, Homi K., „DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu", przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
-, „Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego", przeł. To­masz Dobrogoszcz. Literatura na Świecie, nr 1-2, 200
-, „Postkolonializm a postmodernizm. Kwestia podmiotowości", przeł. Mi­chał Kruszelnicki. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Białas, Zbigniew, „Brzytwa kapitana Lewisa". Er(r)go, nr 8, 1/2004.
-, „'Koori', 'Gubb', czy 'Czarna Lalka'? Słowo o tym jak (trudno) być pisarzem aborygeńskim", w: Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów: Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, pod red. Krystyny Kuja­wińskiej-Courtenay, Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej i Anny Na­dolskiej-Styczyńskiej. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003.
-, „Między tłuszczem a tłuszczą". Er(r)go, nr 4, 1/2002.
-, „Mniej niż ćwierć? O pilnej potrzebie rewizjonizmu w studiach post­kolonialnych, albo: wybrane powody, dla których aby być kim się jest, trzeba czasami udawać, iż się jest kim się nie jest". Er(r)go, nr 10, 1/2005.
Bolecki, Włodzimierz, „Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych". Teksty drugie, nr 4, 2007.
Borkowska, Grażyna, „Polskie doświadczenie kolonialne". Teksty drugie, nr 4, 2007.
Brenner, Suzanne A., „Dlaczego kobiety rządzą w domu; nowe spojrzenie na jawajskie ideologie płci kulturowej i samokontroli", przeł. Małgorzata Rajtar, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja spo­łeczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Warszawa: UW, 2007.
Buchowski, Michał, „Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego", przeł. Michalina Golinczak. Recy­kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Burszta, Wojciech J., „Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antro­pologii". Teksty drugie, nr 4, 2005.
-, „Postkolonializm i dekolonizacja umysłu", w: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, pod red. Tomasza Szkudlarka. Kraków: Impuls, 1995.
Buruma, Ian, Avishai Margalit, Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów, przeł. Adam Lipszyc. Kraków: Universitas, 2005.
Cavanagh, Clare, „Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współcze­snej teorii", przeł. Tomasz Kunz. Teksty drugie, nr 2-3, 2003.
Chakrabarty, Dipesh, „Historie mniejszości, przeszłości podrzędne", przeł. Ewa Domańska. Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
-, „Postkolonialność a podstęp historii: kto wypowiada się w imieniu prze­szłości Indii?", przeł. Daniel Vogel. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-4, 2003.
Channa, Subhadra Mitra, „Hinduska kobieta: konstrukt i prawda w dobie globalizacji", przeł. Marta Bierca, w: Gender. Perspektywa antropologicz­na (t. 1: Organizacja społeczna), pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Warszawa: UW, 2007.
Chatterjee, Partha, „Nacjonalizm jako problem w historii myśli politycznej, przeł. Dorota Kołodziejczyk. Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
Chomiuk, Aleksandra, „'Nowy Markiz de Custine' albo o pewnej manipula­cji". Teksty drugie, nr 1/2, 2006.
Cichoń, Anna, „W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - W Pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza". Er(r)go, nr 8, 2004
Coetze, J.M., „Powieść afrykańska", przeł. Katarzyna Nowak. Er(r)go, nr 8, 1/2004 [fragment książki Elizabeth Castello, przeł. Zbigniew Batko. Kra­ków: Znak, 2006.]
Domańska, Ewa, „Problem kryzysu historii akademickiej", w tejże, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006
-, „Historiografia insurekcyjna". Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
-, „Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej", w: Obrazy PRL-u, pod red. Krzysztofa Brzechczyna. Poznań: IPN, 2008.
Drong, Leszek, „Maciora czy macocha: postkolonialne dylematy Flanna O'Briena". Er(r)go, nr 8, 2004.
Duć-Fajfer, Helena, „Etniczność a literatura", w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. Michała Pawła Markowskiego i Ry­szarda Nycza. Kraków: Universitas, 2006.
Dumont, Louis, „Homo hierarchicus" kasta, rasizm i 'stratyfikacja'. Prze­myślenia antropologa społecznego", przeł. Wojciech Połeć, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.
Fanon, Frantz, Wyklęty lud ziemi, przeł. Hanna Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.
Ferens, Dominika, „Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i władza w afry­kańskich powieściach Karola Maya". Er(r)go, nr 8, 2004.
Fiut, Aleksander, „Na Kontynencie z Trzeciego Dnia Stworzenia. Gombro­wicz i Keyserling". Ruch Literacki, z. 2, 2005.
-, „Polonizacja? Kolonizacja?" Teksty drugie, nr 6, 2003.
-, „Powrót do Europy Środkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza", w: (Nie)obecność. Pominięcia i prze­milczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Kar­wowskiej. Warszawa: 2008.
-, Spotkania z Innym. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006 [rec.: Hen­ryk Siewierski, „Polski kształt spotkania z Innym". Znak, nr 621, 2007; Anna Nasiłowska, „Postkolonializm bez kolonii". Kwartalnik Artystycz­ny, nr 2, 2007; Aleksander Nawarecki, „Na tropach inności. O Spotka­niach z Innym Aleksandra Fiuta. Wielogłos (Pismo Wydziału Polonistyki UJ), nr 2, 2007.]
Głębocki, Henryk, Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVII-XXI wiek). Kraków: Arcana, 2006.
Golinczak, Michalina, „Postkolonializm: przed użyciem wstrząsnąć". Recy­kling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Gosk, Hanna, „Polskie opowieści w dyskurs postkolonialny ujęte", w: (Nie) obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.
Grudzińska-Gross, Irena, „Czesław Miłosz w cieniu imperium", w: (Nie) obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.
Gundorova, Tamara, „Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przy­padek ukraiński", przeł. Agnieszka Matusiak, Magdalena Smolińska. Porównania, nr 4, 2007.
Gupta, Akhil; Ferguson, James, „Poza 'kulturę': przestrzeń, tożsamość i po­lityka różnicy", przeł. Jerzy Giebułtowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.
Hall, Stuart, „Tożsamość kulturowa a diaspora", przeł. Krzysztof Mejer. Lite­ratura na Świecie, nr 1-2, 2008.
Hallward, Peter, „Postkolonialność absolutna. Między osobliwym i kon­kretnym", przeł. Jakub Maciejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Hannerz, Ulf, „Skreolizowany świat", przeł. Jerzy Giebułtowski, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa: PWN, 2004.
Hanson, Allan, „Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika", przeł. Jacek Schmidt, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, pod red. Michała Buchowskiego. Warszawa: Instytut Kultury, 1999.
Hardt, Michael; Negri, Antonio, Imperium, przeł. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniu. Warszawa: W.A.B., 2005.
Hoodfar, Homa, „Zasłona w ich umysłach i na naszych głowach: muzuł­manki i praktyki zasłaniania", przeł. Marta Elas, w: Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja społeczna), pod red. Renaty E. Hry­ciuk i Agnieszki Kościańskiej. Warszawa: UW, 2007.
Janion, Maria, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kra­ków: Wydawnictwo Literackie, 2006.
Jezernik, Božidar, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. Piotr Oczko. Kraków: Universitas, 2007.
Jóźwiak, Ignacy, „Europa Wschodnia, Ukraina i orientalno-oksydentalne przeciąganie liny". Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Kołodziejczyk, Dorota, „Antropologiczne fabulacje - hybryda, tłumaczenie, przynależność we współczesnej powieści anglojęzycznej', w: Ojczyzny słowa: Narracyjne wymiary kultury, pod red. Wojciecha J. Burszty i Wal­demara Kuligowskiego, Poznań: Biblioteka Telgte, 2002.
-, „Geertz i postkolonializm", w: Clifford Geertz - lokalna lektura, pod red. Marcina Brockiego, Doroty Wolskiej. Kraków: UJ, 2003.
-, „Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia. Nowa wyobraźnia prze­strzenna w literaturze". Czas Kultury, nr 2, 2002.
-, „Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX w.", w: (Nie)obecność. Po­minięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa: 2008.
-, „Postkolonialny zamach stanu w literaturze". Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
-, „Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji". Er(r)go, nr 8, 2004.
-, „Uwiedzeni Orientem, czyli Europejskie fantazje o haremie". Czas Kul­tury, nr 1, 2003.
Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. Pio­tra Ostaszewskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 2007.
Kowalczyk-Twarowski, Krzysztof, „Imperialne przestworza, spolegliwi tu­bylcy: Polska, Rosja, RPA". Er(r)go, nr 8, 2004.
Kuźnicki, Sławomir, „Czy powieść postkolonialna jest kiczowata?" Red., nr 3-4 (4-5), 2007.
Lazarus, Neil, „Studia postkolonialne po inwazji na Irak", przeł. Beata So­chacka. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Lisiak, Agata, „Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy'ego w kon­tekście środkowoeuropejskim". Porównania, nr 4, 2007.
Łukaszyk, Ewa, „Tożsamość hybrydyczna jako anachronizm, przedmiot te­rapii i nowa jakość (przypadek portugalski)". Er(r)go, nr 9, 2004.
Markowski, Michał Paweł, „Postkolonializm", w: Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak, 2007.
Mezzadra, Sandro; Frederico Rahola, „Kondycja postkolonialna. O właści­wościach czasu historycznego w globalnej teraźniejszości", przeł. Jakub Maciejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Millati, Piotr, „Inna Europa. Nowa mitologia Europy Środkowej w prozie Andrzeja Stasiuka", w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w nar­racjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warsza­wa: Elipsa, 2008.
Moskalewicz, Marcin, „'Murzynek Bambo - czarny, wesoły...' Próba postko­lonialnej interpretacji tekstu". Teksty drugie, nr 1/2, 2005.
Najder, Zdzisław, „Czy Polscy są 'postkolonialni'?" Europa. Tygodnik Idei, nr 65, 29 czerwca 2005.
Nandy, Ashish, „Nowoczesność jako strata", przeł. Tomasz Bieroń. Europa. Tygodnik Idei, nr 46, 18 listopada 2006.
Nawrocka, Ewa, „Wpływ myśli i literatury francuskiej na kształtowanie wzorców postkolonialnej literatury Ameryki Łacińskiej", w: Dawne literatury romańskie, pod red. Macieja Abramowicza, Pawła Matyaszew­skiego. Lublin: KUL, 2002.
Nowak, Andrzej, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historiografię Europy Wschodniej. Kraków: Arcana, 2004.
Nowak, Katarzyna, „Cykliczność, melancholia, emigracja: przypadek Hele­ny Modrzejewskiej". Er(r)go, 2008 (w druku).
-, „Narracje postkolonialne pisarek pochodzenia indyjskiego: rodzina w migracji". Wielkie tematy literatury amerykańskiej, t. III, pod red. Te­resy Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
-, „W poszukiwaniu głosu: postać dziewczynki w wybranych opowiada­niach pisarek pochodzenia indyjskiego". Er(r)go, nr 8, 1/2004.
-, „Wywrotowe wersje kobiecości w kontekście południowoafrykańskim na przykładzie Historii Farmy Afrykańskiej Olive Schreiner", w: Płeć przekładu, pod red. Piotra Fasta. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", 2006.
Nowicka, Magdalena, „Rzeczpospolita postkolonialna". Wiedza i życie, nr 9, 2007.
Państwo-naród-tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, pod red. Mirosławy Buchholtz i Eugenii Sojki. Kraków: Universitas (w przygo­towaniu).
Podemska-Abt, Teresa, „Kangur w potrzasku. Postkolonialne kulisy austra­lijskiego zoo". Czas Kultury, nr 6, 2007.
Prakash, Gyan, „Subalterniści a krytyka postkolonialna", przeł. Paulina Am­broży-Lis. Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
Pułaczewska, Hanna, „Postkolonialne wersety". Teksty drugie, nr 1, 1993.
Reckwitz, Erhard, „'Człowiek i bestia' w spotkaniu kolonialnym - przypa­dek literacki", przeł. Katarzyna Nowak. Er(r)go, nr 8, 2004.
Riabczuk, Mykoła, Dwie Ukrainy, przeł. Marta Dyhas, Katarzyna Kotyńska, Igor Werestiuk i Witalij Witwicki. Wrocław: Kolegium Europy Wschod­niej, 2004.
-, Od Małorosji do Ukrainy, przeł. Ola Hnatiuk i Katarzyna Kotyńska. Kra­ków: Universitas, 2002.
Ritz, German, „Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej", w: (Nie)obec­ność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa: Elipsa, 2008.
Rzanna, Ewa, „Ni stąd. O pochodzeniu i początkach Edwarda W. Saida". Res Publica Nowa, nr 2, 2004.
Rzepa, Agnieszka, „Kanada i literatura kanadyjska: postkolonialne dylema­ty". Fraza. Pismo literacko-artystyczne, nr 4(42)/1(43), 2003/2004.
Said, Edward W., Orientalizm, przeł. Witold Kalinowski. Warszawa: PIW, 1991 (inne wydanie: Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005).
-, „Świat, tekst, krytyk", przeł. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, w: Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, pod. red. Agaty Preis-Smith. Kraków: Universitas, 2004.
-, Za ostatnim niebem: Palestyńczycy, przeł. Michał Lipszyc. Warszawa: Fundacja „Aletheia", 2002.
Skórczewski, Dariusz, „Dlaczego Polska powinna upomnieć się o swoją postkolonialność?" Znak, nr 628, 2007.
-, „Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki", w: Filozofia i etyka interpretacji, pod red. Adama F. Kola, Andrzeja Szahaja. Kraków: Universitas: 2007.
-, „Kompleks(y) środkowego Europejczyka". Opcje, nr 2 (71), 2008.
-, „Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm możezaoferować poloniście", w: Literatura, kultura i język polski w kontekstachi kontaktach światowych. (III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań,8-11 czerwca 2006 roku), pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller, Piotra Flicińskiego. Poznań: UAM, 2007.
-, „'Paliaki charoszyje chłopcy', czyli postkolonialne spojrzenie na Rojsty Tadeusza Konwickiego". Tygiel Kultury, nr 4-6 (124-126), 2006
-, „Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy". Teksty drugie, nr 1/2, 2006.
-, „Postmodernizm, dekolonizacja i europocentryzm. O niektórych pro­blemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach". Teksty drugie, nr 1/2, 2008.
-, „Retoryka pomięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonial­nych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych", w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa, 2008.
Skucha, Mateusz, „Kłębowisko postkolonii. Božidara Jezernika Dzika Eu­ropa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników". teksty.bunkier.art.pl (Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków), nr 9, 2008 [http://teksty.bunkier.art.pl/?id=21]
Sosnowski, Miłosz, „Uczłowieczenie-tego-co-nie-ludzkie w książeczkach o małpce Fiki-Miki i Murzynku Goga-Goga". Teksty drugie, nr 1/2, 2005.
Spivak, Gayatri Chakravorty, „Komparatystyka ekstremalna", przeł. Dorota Kołodziejczyk. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
-, „Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę zanikającej współczesno­ści", przeł. Janusz Margański, w: Anna Burzyńska, Michał Paweł Mar­kowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak, 2007.
Stanisławski, Wojciech, „Rosja carów - imperium kolonialnym?" Wiedza i życie, nr 2, 1999.
Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycz­nym, pod red. Mirosławy Buchholtz. Toruń: UMK, 2009 (w druku).
Surynt, Izabela, „Badania postkolonialne a 'Drugi Świat'". Teksty drugie, nr 4, 2007.
Szczęsna, Ewa, „Tożsamość hybrydyczna". Er(r)go, nr 9, 2004.
Szkudlarek, Tomasz, „Dialektyka Innego i postkolonialna tożsamość", w: Edu­kacja a tożsamość etniczna, pod red. Marty Urlińskiej. Toruń: UMK, 1995.
-, „Edukacja i tożsamość". Kultura Współczesna, nr 1 (13), 1997.
-, „Postkolonializm jako dyskurs tożsamości. W stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych", w: Spory o edukacje. Dylematy i kon­trowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Zbigniewa Kwieciń­skiego i Lecha Witkowskiego. Warszawa: IBE, 1993.
-, „Przemieszczenie, miejsce, tożsamość", w: Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, pod red. Jadwigi Mizińskiej, Jana Hudzika. Lublin: UMC, 1997.
Thompson, Ewa, „Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość", w: Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990--2005), pod red. Haliny Filipowicz, Andrzeja Karcza, Tamary Trojanow­skiej. Warszawa: IBL PAN, 2005.
-, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. Anna Sier­szulska. Kraków: Universitas, 2000.
-, „Said a sprawa polska Europa". Europa. Tygodnik Idei, nr 26, 29 czerwca 2005.
-, „Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów". Eu­ropa. Tygodnik Idei, nr 46, 18 listopada 2006.
Tiffin, Helen, „'Biali czytają książki, a my polujemy na głowy': handel ludz­kimi głowami na Borneo", przeł. Agnieszka Gołda. Er(r)go, nr 8, 2004.
Turowski, Mariusz, „Samoposiadanie, nowoczesność, imperium. Próba de­mitologizacji i dekolonizacji liberalizmu Johna Locke'a". Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
Vogel, Daniel, Historia a postkolonializm. Pisanie historii narodowej i jej obecność w krytyce i literaturze postkolonialnej. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2007.
Wallerstein, Immanuel, „Co po modernizacji i globalizacji?", przeł. Maciej Wiśniewski. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato 2008.
-, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. Adam Ostolski. Warsza­wa: Scholar, 2007.
-, „Europocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych", przeł. Adam Jelonek. Lewą nogą, nr 15, 2003.
Wilczyński, Marek, „Badania literackie w latach osiemdziesiątych i dzie­więćdziesiątych: 'Nowy Historyzm', spory o kanon literatury amerykań­skiej, perspektywa postkolonialna", w: Historia literatury amerykańskiej, t. II, pod. red. Agnieszki Salskiej. Kraków: Universitas, 2003.
Wojda, Dorota, „Schultzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej". Teksty drugie, nr 4, 2007.
Wyk, Johan van, „Studia postkolonialne mogłyby wiele zyskać. (Z Johanem van Wykiem rozmawia Krzysztof Kowalczyk-Twarowski)". Er(r)go, nr 8, 2004.
Young, Robert, „Białe mitologie", przeł. Tomasz Szkudlarek, w: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, pod red. Tomasza Szkudlarka. Kraków: Impuls, 1995.
Zajas, Paweł, Postkolonialne imaginarium poludniowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej. Poznań: UAM, 2008.

Numery tematyczne pism poświęcone postkolonializmowi:

„Antypody". Czas Kultury, nr 2, 2002.
„Postkolonializm i okolice". Er(r)go, nr 8, 1/2004.
„Luzoafrykanie. Postkolonializm". Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008.
„Imperium. (Przesyłka zwrotna)". Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażo­wane, nr 10, wiosna/lato 2008.
zob. także: Polska Bibliografia Literacka (PBL) [http://pbl.ibl.poznan.pl/index.php?s=cdpbl1989] zawiera bibliografie dotyczącą literatur obcych (np. literatury Indii, a tam noty bibliograficzne tekstów dotyczących np. Salmana Rushdiego).

[From:] Leela Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, 
Poznań 2008, ss. 179-187 


Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...

Alexander Etkind: "Internal Colonization. Russia's Imperial Experience", by Madina Tlostanowa

Read more...

Neil Lazarus: The Postcolonial Unconscious", by Blanka Grzegorczyk

Read more...

Katarzyna Marciniak and Kamil Turowski: "Streets of Crocodiles: Photography, Media, and Postsocialist Landscapes in Poland", by Magdalena Kania Lundholm

Read more...

Sandra Ponzanesi and Bolette B. Blaagaard (Ed.): “Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives”, by Paulina Gąsior

Read more...

Gjoko Muratovski: The use of built environments in the formation and change of national identities: the case of Macedonia and ‘Skopje 2014’

Read more...